Největší důležitost přikládáme ochraně vašeho soukromí jako uživatele našich webových stránek a při zpracování osobních údajů dodržujeme předpisy o ochraně údajů, které se na nás vztahují. Přijali jsme technická a organizační opatření, abychom zajistili co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Internetové přenosy dat však mohou mít obecně bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu nám může každá dotčená osoba předat osobní údaje alternativními způsoby, například poštou.

1. Právní základ
Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů, zákon o ochraně osobních údajů z roku 2000 a novela zákona o ochraně osobních údajů z roku 2018 slouží právu na ochranu osobních údajů. Vaše údaje zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (GDPR, DSG 2018, TKG 2003).

2. Základy
Správce: RANIT CZ s.r.o.,  IČ:17652189

se sídlem Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1,

 kontaktní adresa info@ranit-cz.cz

Je pro nás obzvláště důležité chránit a uchovávat v bezpečí všechny osobní údaje, které nám svěříte. Zde se můžete dozvědět více o tom, jak používáme a zpracováváme vaše osobní údaje

3. Omezení účelu, právní základ, doba uložení a příjemce údajů
Shromážděné osobní údaje potřebujeme k plnění smlouvy, dodání, vyúčtování, uplatnění smluvních nároků, pro účely zákaznického servisu a pro reklamní účely. Údaje jsou shromažďovány, ukládány, zpracovávány a používány k tomuto účelu.
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je na jedné straně plnění smlouvy, oprávněné zájmy, plnění našich zákonných či smluvních povinností a na straně druhé Váš souhlas (např. kontaktní formulář, newsletter, cookies). Neposkytnutí údajů může mít různé důsledky.
V případě potřeby zpracováváme vaše osobní údaje po dobu trvání celého obchodního vztahu (od zahájení, zpracování až po ukončení smlouvy) a dále v souladu se zákonnými povinnostmi uchovávání a dokumentace vyplývající z německého obchodního zákoníku (UGB), federálního fiskálního zákoníku (BAO) a až do konce jakéhokoli právního sporu, probíhajících záručních a záručních lhůt atd.
V rámci provozu našich webových stránek pověřujeme zpracovatele (ALL-INCL.com/WORDPRESS.com/DODELEY.com), kteří mohou při své činnosti získat přístup k vašim osobním údajům, pokud je potřebují k plnění svých příslušnou službu. Zavázali se, že budeme dodržovat platné předpisy o ochraně údajů. Smlouvy o zpracování objednávek byly uzavřeny v souladu s čl. 28 GDPR. 

4. Kontaktní formulář
Vaše údaje, včetně osobních údajů, z našeho kontaktního formuláře nám budou zaslány prostřednictvím našeho vlastního poštovního serveru (ALL-INCL.com/MS Office 365), zpracovány a uloženy za účelem zpracování vašeho požadavku. Tyto údaje nebudou shromažďovány ani předávány bez vašeho souhlasu. Bez těchto údajů nemůžeme zpracovat vaše dotazy.
Zpracování údajů probíhá na základě zákonných ustanovení § 96 odst. 3 TKG a čl. 6 odst. 1 písm. a) (souhlas) GDPR

5. Soubory cookie, další nástroje pro sledování a analýzy webu

Soubory cookie, další sledovací technologie a funkce Google Analytics, služby webové analýzy poskytované společností Google Inc., lze na naší internetové platformě používat různými způsoby. Cookies jsou malé textové informace, které umožňují rozpoznat uživatele a analyzovat vaše používání našich webových stránek. Takto vygenerované informace jsou přeneseny na server poskytovatele a tam uloženy. Slouží k tomu, aby byly naše webové stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a celkově bezpečnější. Soubory cookie se také používají k měření frekvence zobrazení stránek a k obecné navigaci.

Používáním našeho webu souhlasíte s tím, že nastavujeme soubory cookie. Přijímání cookies můžete odmítnout v nastavení vašeho prohlížeče. Jak to funguje podrobně, najdete v pokynech výrobce vašeho prohlížeče. Pokud se rozhodnete proti některým technickým a/nebo funkčním souborům cookie, může být funkčnost našich webových stránek omezena. Některé soubory cookie zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. S ohledem na diskusi o použití analytických nástrojů s úplnými IP adresami bychom rádi upozornili, že tento web používá Google Analytics s příponou „_anonymizeIp()“, a proto jsou IP adresy zpracovány pouze ve zkrácené podobě, aby bylo možné regulovat přímé osobní reference.

S poskytovatelem jsme uzavřeli odpovídající smlouvu o zpracování dat objednávky. Zavázali se, že budeme dodržovat platné předpisy o ochraně údajů. Vaše IP adresa je zaznamenána, ale okamžitě pseudonymizována. V důsledku toho je možná pouze hrubá lokalizace.

Zpracování údajů probíhá na základě zákonných ustanovení § 96 odst. 3 TKG a čl. 6 GDPR (zejména souhlas). Protože je pro nás důležité soukromí našich uživatelů, jsou uživatelská data pseudonymizována.

6. Souhlas a právo na odstoupení od smlouvy

Pokud je ke zpracování vašich údajů vyžadován váš souhlas, budeme je zpracovávat pouze po vašem výslovném souhlasu.

V zásadě nezpracováváme žádné údaje nezletilých a nejsme k tomu oprávněni. Odesláním souhlasu potvrzujete, že jste dosáhli věku 14 let nebo že máte souhlas zákonného zástupce.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat na následující e-mailové adrese: info@ranit-cz.cz. V takovém případě budou dříve uložené údaje o vás anonymizovány a následně použity pouze pro statistické účely bez osobní reference. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do okamžiku odvolání.

7. Zabezpečení dat

RANIT CZ s.r.o. používá technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně uložených osobních údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou nebo zničením a před přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technickým pokrokem.

Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazu nebyl na odkazovaných stránkách rozeznatelný žádný nelegální obsah. Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných/propojených stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu na všech odkazovaných / připojených stránkách, které byly po vytvoření odkazu změněny. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference uvedené v rámci našich vlastních webových stránek, jakož i na záznamy třetích stran v návštěvních knihách, diskusních fórech, adresářích odkazů, seznamech adresátů a všech dalších formách databází zřízených autorem, jejichž obsah může být přístupné externě. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vyplývající z použití nebo nevyužití takových informací je odpovědný výhradně poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno, nikoli osoba, která se na příslušnou publikaci pouze odkáže prostřednictvím odkazů.

Autorské právo a zákon o ochranných známkách

Autor se snaží dodržovat autorská práva ke grafikám, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo používat bezlicenční grafiky, zvukové dokumenty, video sekvence a texty.

Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami bez omezení podléhají ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušného registrovaného vlastníka. Závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob, by neměl být vyvozován pouze na základě pouhé zmínky!

Autorská práva na publikované objekty vytvořené samotným autorem zůstávají výhradně autorovi stránek. Reprodukce nebo použití takové grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povoleno.

Právní platnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást webové stránky, ze které byl učiněn odkaz na tuto stránku. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již nebo zcela neodpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu svým obsahem a platností nedotčeny.

Extra Marketing Service GmbH