Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní a dodací posdmínky (dále jen VODP) upraví obchodní vztahy mezi společností RANIT CZ s.r.o. (dále jen „společnost RANIT CZ“, „dodavatel“, „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „odběratel“, „kupující“) při nákupu a prodeji výrobků a zboží společnosti RANIT CZ s.r.o. pokud není písemnou dohodou obou stran výslovně stanoveno jinak.
Prodávající je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 374505 se sídlem Jungmannova 36/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 17652189, DIČ CZ17652189 (prodávající je plátcem DPH)

Objednávání zboží

Objednávky lze přijímat písemně e-mailem na adresu objednavky@ranit-cz.cz
V objednávce je nutné uvést následující údaje:

  • označení odběratele
  • zboží dle objednacích čísel uvedených v ceníku dodavatele
  • množství zboží
  • požadovaný termín dodání
  • způsob dopravy a místo dodání zboží
  • podpis oprávněné osoby

U objednávek neobsahujících výše uvedené údaje může dojít k prodloužení termínu dodávky

Způsob a termín dodání, dodací podmínky

Způsob dodání objednaného zboží vyplývá z objednávky.
Dodací termín pro zboží, které je skladem u dodavatele, je obvykle do 3 pracovních dnů od přijetí a potvrzení objednávky, pokud je objednávka přijata a potvrzena do 9.00 hod. V případě objednávky zboží, které není skladem u dodavatele, bude dodavatel informovat odběratele o přesném termínu dodání.
Pokud není v době příjmu objednávky objednané standardní zboží v dostatečném množství na skladě dodavatele a odběratel souhlasí s jeho rezervací, bude chybějící zboží dodáno v nejkratším možném termínu na náklady dodavatele. Odběratel bude včas informován o novém termínu dodání.
Všechny informace o dodacích lhůtách jsou podávány dle nejlepšího vědomí, nelze je však považovat za závazné a jejich nedodržení nezakládá vůči společnosti RANIT CZ vznik odpovědnosti za škodu.
Náklady spojené s přepravou zboží v plné výši hradí kupující. Je-li však na území ČR předmětem jednotlivé přepravy zboží v účtované hodnotě 15.000,- Kč bez DPH a více, bude toto zboží přepraveno na náklady prodávajícího na jedno dopravně přístupné místo v ČR dle dispozic kupujícího. Zajišťuje-li přepravu zboží na místo určení dle dispozic kupujícího prodávající, je kupující povinen zajistit převzetí a složení zboží v místě dodání bez zbytečných průtahů. Neurčí-li kupující v objednávce osobu oprávněnou k převzetí zboží, vychází prodávající z předpokladu, že osoba přebírající zboží v místě dodání je osobou oprávněnou.

V případě osobního odběru zboží odběratelem platí za všech okolností parita „ze skladu“.

Dodávky zboží se uskutečňují v přepravních obalech ze skladu společnosti RANIT CZ a to způsobem sjednaným na každou zakázku. Počet kusů v obalech je v množstevní toleranci ± 2 % (tolerance počítacích vah).
Vlastnictví výrobků a zboží, odpovědnost za škodu na výrobcích a zboží a rizika s tím spojená přechází ze společnosti RANIT CZ na kupujícího v momentu předání zboží společností RANIT CZ kupujícímu při jeho osobním odběru nebo při předání výrobků a zboží smluvnímu dopravci určenému společností RANIT CZ nebo zvolenému dohodou mezi společností RANIT CZ a kupujícím („EXW Jindřichův Hradec“ dle INCOTERMS 2010®).
Okolnosti vylučující odpovědnost na straně společnosti RANIT CZ, které mu brání ve splnění jeho povinnosti, mají za následek zánik závazku, aniž z toho vznikne odběrateli právo na náhradu škody.

Ceny zboží

Ceny zboží jsou určeny ceníkem prodávajícího, platným v době přijetí řádné objednávky kupujícího. Veškeré ceníkové ceny se rozumějí bez DPH. Ceny jsou stanoveny vždy za jednotku množství (1 ks, 100 ks apod.) uvedené u každého druhu zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo okamžité změny cen v případě významné změny směnného kurzu CZK, legislativních změn dovozních podmínek nebo z důvodu vyšší moci. Dodavatel si dále vyhrazuje právo na okamžitou změnu ceny v případě, že došlo z vnějších či vnitřních důvodů k rychlé vynucené technologické změně ve výrobním procesu prodávajícího.

Platební podmínky

Objednané zboží je kupujícímu dodáváno až po jeho úplném zaplacení, není-li ujednáno jinak. Je-li zaplacení kupní ceny sjednáno proti vydanému daňovému dokladu, zavazuje se kupující svůj závazek zaplacení celé kupní ceny splnit ve lhůtě splatnosti. Společnost RANIT CZ je oprávněna fakturovat kupní cenu včetně DPH dnem předání zboží, který je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura na kupní cenu může být odeslaná nejdříve s dodávkou zboží. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn dnem, kdy byla kupní cena připsána na účet společnosti RANIT CZ. V případě, že kupující je v prodlení se splněním svého peněžitého závazku vůči prodávajícímu, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčen případný nárok prodávajícího na náhradu další vzniklé škody. V případě zpožděné platby či její části je dodavatel oprávněn zastavit plnění veškerých dodávek kupujícímu až do jejího úplného zaplacení. Při platbě dobírkou je účtován poplatek za dobírku. Společnost RANIT CZ si vyhrazuje právo vlastnictví ke zboží do úplného uhrazení kupní ceny.

Reklamace

Za vhodnost výběru výrobků pro určitý účel použití nese v plné míře odpovědnost kupující, i když návrhy se zaměstnanci společnosti RANIT CZ konzultoval. Všechny údaje, doporučení a informace podává RANIT CZ v rámci technického poradenství dle nejlepšího vědomí; nemůže však v konkrétním případě (z důvodu nevhodného výběru výrobků nebo nesprávné aplikace) za ně přebírat záruky.
Odběratel je povinen při převzetí zboží zkontrolovat jeho úplnost, správnost a neporušenost. V případě viditelného poškození zásilky je odběratel povinen při přebírání zboží od dopravce učinit příslušné prohlášení do přepravních dokladů dopravce.
V případě vyplacených zásilek uplatňuje odběratel svou reklamaci týkající se zjevné vady na zboží přímo u dodavatele do 2 pracovních dnů od převzetí zboží s doložením zápisu o škodě v dokladech dopravce.
U nevyplacených zásilek uplatňuje odběratel svou reklamaci týkající se zjevné vady na zboží u dopravce. Odběratel je povinen sledovat datum spotřeby u výrobků, které podléhají expirační době. Na výrobky po uplynutí expirační doby nelze uplatňovat nárok na reklamaci.
Reklamace kvality zboží dodaného dodavatelem budou posuzovány v souladu s pokyny vydanými jednotlivými výrobci. Reklamovat lze pouze vady na zboží způsobené vadami materiálu, nikoliv však vady způsobené nesprávným použitím výrobků nebo jejich opotřebením v provozu. Reklamované zboží musí být doručeno na adresu dodavatele spolu s řádně vyplněným reklamačním protokolem, jehož vzor dodavatel na vyžádání zašle. Lze použít i jiný typ formuláře, který však obsahuje požadované údaje. Pokud nebude dodavateli doručen řádně vyplněný reklamační protokol zboží, bude reklamace považována za neoprávněnou. Dodavatel rozhodne o vyřízení reklamace do 21 dnů od přijetí reklamovaného zboží a protokolu.
V případě nutnosti odeslání reklamovaného zboží k odbornému posouzení rozhodne dodavatel o vyřízení reklamace bezodkladně po obdržení zprávy od posuzující autority.

Vrácení bezvadného zboží na přání odběratele

V případě, že odběratel požaduje navrácení bezvadného zboží z důvodu nepotřebnosti, přebytku nebo jiných interních důvodů odběratele, odběratel nejprve předá prodávajícímu návrh s přesným soupisem předmětného zboží, které má v úmyslu prodávajícímu vrátit. Odběrateli nevzniká v žádném případě automatický nárok na uplatnění zpětného odkupu bezvadného zboží prodávajícím. Prodávající posoudí druh a množství zboží, které je ochoten přijmout zpět. V případě, že prodávající souhlasí s vratkou zboží (ať už v celém navrhovaném rozsahu nebo pouze s částí), odběratel souhlasí s tím, že prodávající vrátí odběrateli po převzetí vráceného zboží odběratele pouze 85 % z jeho původní kupní ceny.
Současně si prodávající vyhrazuje právo nepřevzít a nezaplatit takové vrácené zboží, které bude vykazovat známky použití nebo bude vráceno v poškozených obalech (karton, sáček, atd.). V tomto případě bude vratka chápána s právní vadou a zboží bude vráceno odběrateli, který je povinen náklady na odeslání prodávajícímu uhradit.

Výhrada duševního vlastnictví

 Výrobky vyrobené firmou RANIT CZ nebo vyrobené pro firmu RANIT CZ třetí osobou jsou, pokud jde o konstrukci a technologii, duševním vlastnictvím firmy RANIT CZ.

Různé

Pro uzavření obchodu platí výlučně tyto VODP, které považujeme za odsouhlasené odběratelem, pokud nebyly v jednotlivých obchodních případech písemně sjednány podmínky jiné. Kupující souhlasí s tím, že tyto podmínky nelze v průběhu uzavřeného obchodu měnit. Odlišné obchodní podmínky na poptávkových a objednávkových formulářích kupujícího nejsou pro RANIT CZ závazné ani nezavazují RANIT CZ k mlčení o nich.
Na veškerou upevňovací techniku jsou k dispozici certifikáty podle ustanovení § 13 zákona č. 205/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů v sídle společnosti a na vyžádání je dodavatel předloží.

Tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky platí pro obchodní vztahy uzavřené od 18.10.2022.